• “Η Εταιρεία που Μπορείς να Εμπιστευθείς...”
 • Σαρωνικού 5, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673
 • Καλέστε μας: 210 9579000 24/7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ermis assistance

GDPR Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρεία «ERMIS ASSISTANCE PLUS ΜΟΝΟΠ. ΙΚΕ» (εφεξής “Εταιρεία”) δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/A’/10.4.1997) αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική κλαδική νομοθεσία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Η εταιρεία επεξεργάζεται:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής, δεδομένα συνδρομής που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση του συμβολαίου, δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 • Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι και βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρεία. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.
 • Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Κατά την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης της συμβάσεως, αναγγελία ζημιάς.
 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας.
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
 • Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων μας και τη διεξαγωγή κληρώσεων διαγωνισμών.
 • Από τα βιογραφικά σημειώματα και την συνέντευξη υποψηφίων στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Σκοπός της επεξεργασίας

 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για κάλυψη οδικής βοήθειας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στα πλαίσια της σύναψης του συμβολαίου σας, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτού, την ανάλογη συνδρομή καθώς και για την εν γένει διαχείριση του συμβολαίου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ή και μετά τη λήξη του.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ακύρωσης, εξαγοράς, λήψης παροχής οδικής βοήθειας, αναγγελίας ζημίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξετάσουμε το αίτημά σας και να εκτελέσουμε όσα προβλέπονται στους όρους του συμβολαίου σας.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/τροποποίησης/μετατροπής/ακύρωσης της σύμβασης, αναγγελίας ζημίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξετάσουμε το αίτημά σας και να εκτελέσουμε όσα προβλέπονται στους όρους της σύμβασής σας.
 • Σε περίπτωση υποβολής εκ μέρους σας βιογραφικού σας και αίτησης συμμετοχής σας σε διαδικασία επιλογής προσωπικού για την Εταιρεία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αμιγώς για το σκοπό της επιλογής του καταλληλότερου εργαζομένου.
 • Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων, στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως για σκοπούς σχετικούς με την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και την εφαρμογή της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα(ν. 4170/2013, ν.4428/2016 Συμφωνία ΟΟΣΑ, ν.4493/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ).
 • Ενδέχεται επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας αλλά και διασφάλισης σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους συνδρομητές και πελάτες μας, να πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, (συμπεριλαμβανομένων μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων) για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας και αποτροπής απάτης σε βάρος της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία να χρησιμοποιειθούν αυτά από την Εταιρεία, από τους συνεργάτες της, τις εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας «ERMIS ASSISTANCE PLUS ΜΟΝΟΠ ΙΚΕ», για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.
 • Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι συγκατάθεσης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων του για προωθητικές ενέργειες, όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα ιστότοπο, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) από την Εταιρεία ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3471/2006 και το άρθρο 5, Β, παρ.8 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας ή άλλων εταιριών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο. Σε περίπτωση αποδοχής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ermis-assistance.gr.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

 • Τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο λειτουργίας του συμβολαίου σας, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την λειτουργία του συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης, τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του συμβολαίου σας, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει το συμβόλαιο μπορεί να διαβιβασθούν σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκουμε, σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή της κάλυψης, εισπράκτορες ή εταιρείες είσπραξης ασφαλίστρων, συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, εταιρείες παροχής επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής, εταιρείες παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων.
 • Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
 • Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

 • Η Εταιρεία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Επίσης, η Εταιρεία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης του συμβολαίου. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

 • Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της καθώς και των εταιριών του Ομίλου στον οποίο ανήκει, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών και εταιρείες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ermis-assistance.gr.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

 • Η Εταιρεία, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

 • Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:

 • το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής(«δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@ermis-assistance.gr,
 • με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς την εταιρεία «ERMIS ASSISTANCE PLUS ΜΟΝΟΠ ΙΚΕ», Σαρωνικού 5, Καλλιθέα Αττικής, 17673,

 • Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος στην Εταιρεία.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς του συμβολαίου οδικής βοήθειας. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης και τη μη κάλυψή σας σε περίπτωση ασφαλιστικής σύμβασης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεδομένου ότι καμία σύμβαση δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αντισυμβαλλομένου ή του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.
 • Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

 • Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με το GDPR, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο e-mail: dpo@ermis-assistance.gr.

Cookies

 • Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρεία ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.